Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Rodzaj: 
Przetarg
Status: 
Zakończony - udzielono zamówienia
Data ogłoszenia: 
2017-07-12
Termin składania ofert: 
piątek, 21 Lipiec, 2017 - 11:30

Szczecin, dnia 24 lipca 2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.07.2017r. o godz. 12.00

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Zadanie A: 115 000,00 zł.
  2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.  W załączeniu tabela firm z otwarcia ofert
  3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2017r.

W dniu 28 sierpnia 2017 Zamawiający udzielił zamówienia firmie: Radunix Gromniak Sp.j, ul. Unisławy 13cd; 71-402 Szczecin

Aktualizacje ogłoszenia: 

Data

Opis

2017-07-14

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych warunków-zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego oprogramowania

2017-07-14

Odpowiedzi na pytania wykonawców

2017-07-14

Załącznik nr 1 do siwz po modyfikacji

2017-07-17

Odpowiedzi na pytania wykonawców

2017-07-17

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia 2

2017-07-17

Załącznik nr 1 do siwz_po modyfikacji_2

2017-07-19

Pytania do przetargu nr5

2017-07-24

Zamieszczono informację z otwarcia ofert

2017-07-24

Zamieszczono oświadczenie grupy kapitałowej

2017-08-04

Zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty

Zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty - 2