Rezygnacja z egzaminu

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:

  • Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
    • Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: planowanie@word.szczecin.pl. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
    • W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu
  • Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
  • Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
  • W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.
  • Zgodnie z §3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie opłat…(Dz.U. z 2014 r. poz.974) opłatę, zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż 10%