Rezygnacja z egzaminu

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:

  • Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
    • Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: planowanie@word.szczecin.pl. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
    • W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, zaplanowany termin egzaminu
  • Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
  • Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
  • W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.
  • Zgodnie z §3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie opłat…(Dz.U. z 2014 r. poz.974) opłatę, zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż 10%

Osoby, którym została anulowana rezerwacja egzaminu lub które anulowały egzamin rezerwowany przez system INFOCAR mogą składać pisemne podania o zwrot opłat do WORD Szczecin, podając swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot.

Przypominamy, że anulowana opłata może zostać wykorzystana do ustalenia kolejnego egzamnu zarówno w WORD Szczecin i w OT Barlinek. Rezerwacji takiej można dokonać drogą telefoniczną.