Kategorie
Bez kategorii

Wynajem motocykli

Szczecin, dnia 16 października 2020 rok

ZAPROSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na najem motocykli do przeprowadzenia egzaminów państwowych na kategorię A, A1, A2 prawa jazdy.

Istotne szczegóły warunków zamówienia:

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest najem bez limitu przejechanych kilometrów 4 sztuk motocykli spełniających wymogi pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie kategorii A, A1, A2 zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • Kategoria A1 szt.1 motocykl dwukołowy powinien:
   • osiągać prędkość co najmniej 90 km/h
   • być wyposażony w silnik spalinowy o mocy nie przekraczającej 11 kW, pojemności skokowej co najmniej 115 cm³ i nie przekraczającej 125 cm³
   • posiadać stosunek mocy do masy własnej nie przekraczający 0,1 kW/kg
  • Kategoria A2 szt.1 motocykl dwukołowy powinien:
   • być wyposażony w silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 25 kW i nie przekraczającej 35 kW, pojemności skokowej co najmniej 395 cm³
   • posiadać stosunek mocy do masy własnej nie przekraczający 0,2 kW/kg
  • Kategoria A szt.2 motocykl dwukołowy powinien:
   • posiadać masę własną przekraczającą 175 kg
   • być wyposażony w silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW , pojemności skokowej co najmniej 595 cm³
 1. Nie dopuszcza się pojazdów wyposażonych w automatyczne sprzęgło
 2. Pojazdy muszą być zarejestrowane z przeznaczeniem do nauki jazdy i wyposażone w odpowiednie oznakowanie łącznie z elementami zabezpieczającymi motocyklistę w razie wypadku
 3. Dostarczone motory muszą być nowe, nieużywane, rok produkcji dopuszcza się 2020, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz posiadać dokumentację pojazdu niezbędną do jego eksploatacji.
 4. Dostarczone motory muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Wynajmujący zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie OC i NW, ubezpieczenie NW z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,- zł Pojazdy muszą być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy, Wynajmujący zapewnia ciągłość ubezpieczenia. Wszelkie szkody w motocyklach powstałe w wyniku eksploatacji obciążają Wynajmującego, dlatego też zaleca się, aby posiadały ubezpieczenie AC
 6. Dostarczone pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne. Wynajmujący odpowiedzialny jest za ciągłość badań technicznych
 7. Wraz z dostawą Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć kserokopii dowodu rejestracyjnego, potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia w wymaganym zakresie, instrukcję obsługi i wyposażenia oraz komplet kluczyków
 8. Wynajmujący odpowiedzialny jest za wykonanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami pojazdów niezbędnymi do prawidłowego ich użytkowania oraz likwidację szkód. W ty wypadku Wynajmujący na własny koszt odbiera pojazdy z siedziby Zamawiającego
 9. Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdów tj, paliwa, przepalonych żarówek
 10. W przypadku wyłączenia pojazdu z używania ze względu na między innymi uszkodzenia, usterki, przeglądy Wynajmujący jest zobowiązany do dostarczenia na czas dokonania naprawy pojazdu zastępczego o takich samych parametrach. Wynajmujący dostarczy pojazd zastępczy do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

Umowa na dostarczone motocykle będzie podpisana na 3 lata, umowa najmu od kwietnia do końca października (w sprzyjających warunkach do końca listopada)

W uwagi na bardzo niewielkie zainteresowanie zdobyciem uprawnień na kategorię A1 prawa jazdy najem motocykla na tę kategorię proszę zaproponować w rozbiciu za jeden przeprowadzony egzamin. Dostawa motocykli wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 15 marca każdego roku w czasie trwania umowy.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Kierownik Wydziału Administracyjnego Pan Wojciech Kaniuk nr tel. kom. 504 145 935

Proszę o składanie propozycji cenowej na załączonym druku do dnia 10 listopada 2020 roku do godziny 10.00 na adres mailowy: wkaniuk@word.szczecin.pl

Kategorie
Bez kategorii

Fotowoltaika – do zastosowań biurowych

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie unieważnia postępowanie na wykonanie w formie leasingu operacyjnego dokumentacji projektowej oraz prac montażowych dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej do 31 kW (zgodnie z pkt. 7 ogłoszenia).

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie w formie leasingu operacyjnego dokumentacji projektowej oraz prac montażowych dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej do 31 kW.

Uwaga:
Przed złożeniem oferty Wykonawcy winni zapoznać się z projektem konstrukcyjnym dachu na którym posadowiona będzie instalacja fotowoltaiczna.
Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w siedzibie WORD po uprzednim telefonicznym umówieniu się: tel. 504 145 936
JEDNOCZEŚNIE PRZESUNIĘTY ZOSTAJE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 12.08.2020 ROK

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie leasingu operacyjnego dokumentacji projektowej oraz prac montażowych dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej do 31 kW tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 72 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingowego.
  2. Przedmiot leasingu w postaci instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne.
  3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku WORD Szczecin przy ul. Golisza 10B.
  4. Dokumentacja oraz prace montażowe zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami technicznymi.
  5. Zakres dokumentacji musi uwzględniać min. dobór modułów fotowoltaicznych, inwerterów, kabli przesyłowych, lokalizację urządzeń istotnych dla efektywności instalacji, schemat instalacji, opis proponowanych rozwiązań, dokumenty, certyfikaty potwierdzające legalność dystrybucji produktu i pełną odpowiedzialność gwarancyjną producenta i karty katalogowe zastosowanych produktów oraz inne niezbędne do wykonania przedmiotu leasingu, gwarancja minimum 10 letnia wykonawcy oraz pełny monitoring instalacji przez wykonawcę.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia instalacji fotowoltaiczną do Operatora Sieci Dystrybucyjnej wraz z uzyskaniem odbioru tej instalacji.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do załatwienia formalności związanych z montażem dwu kierunkowego układu pomiarowego.
  8. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.
  9. Wymagania dotyczące leasingu:
   • Leasing operacyjny
   • Okres leasingu 72 miesiące
   • Miesięczne opłaty równe, opłacane wg harmonogramu opłat leasingowych zawartych w umowie leasingu
   • Przeniesienie praw własności po spłaceniu ostatniej raty leasingu.
   • Pełne ubezpieczenie podczas trwania leasingu – koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca, a wysokość ubezpieczenia doliczona zostanie do rat leasingowych,
 2. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem winni złożyć ofertę do dnia 5 sierpnia 2020r. Ofertę można przesyłać w formie elektronicznej na adres wkaniuk@word.szczecin.pl, można złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin, pok. 124 lub przesłać pocztą.
 3. Oferta winna zawierać min. : cenę w rozbiciu na raty leasingowe oraz wszystkie pozostałe składniki opłat leasingowych, proponowane gwarancje fabryczne na falownik, panele, oraz konstrukcję wsporczą, długość i zakres serwisu gwarancyjnego, opis proponowanych urządzeń, schemat rozmieszczenia paneli, panele powinny być sterowane przez optymizery, a całość instalacji kontrolowana przez łącza internetowe
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 5. Zamawiający dokonując wyboru oferty będzie brał pod uwagę zarówno zaoferowaną cenę, jak i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu leasingu takie jak m.in. jakość, długość gwarancji fabrycznej na falownik, panele, oraz konstrukcję wsporczą, serwis gwarancyjny, termin wykonania, warunki leasingu.
 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie dodatkowych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie (także po wyborze oferty) bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych (zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin.
 2. W WORD Szczecin wyznaczony został Inspektorem ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Inspektor Ochrony Danych WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@word.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania ofert, dokonania wyboru oferty, a jeśli Pani/Pana oferta zostanie wybrana – udzielenia zamówienia oraz rozliczenia transakcji – podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. b i c RODO
 4. Pana/Pani dane pozyskane będą bezpośrednio od Pana/Pani oraz z ogólnodostępnej centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, osoby lub podmioty biorące udział w postępowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt. 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym instrukcję archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kategorie
Bez kategorii Slider

Procedury bezpieczeństwa

Zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi egzaminów i szkoleń, które obowiązują w WORD Szczecin w okresie epidemii.

Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Procedura bezpieczeństwa – Szczecin

Procedura bezpieczeństwa organizacji i prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii