Kategorie
Oferty pracy

Oferta pracy: pracownik obsługi pojazdów – konserwator

Zespół ds. utrzymania i obsługi technicznej Ośrodka

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Miejsce pracy: Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego, 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10B
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę – Zespól ds. utrzymania i obsługi technicznej Ośrodka – Pracownik obsługi pojazdów-konserwator
 3. Wymiar zatrudnienia – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 4. System wynagrodzeń: stała podstawa wynagrodzenia + dodatek stażowy + premia
 5. Praca od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym (6.00 – 20.00)
 6. Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi pojazdów – konserwator
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 2. Niezbędne:
  • umiejętność wykonywania napraw technicznych
  • diagnozowanie usterek, awarii oraz skuteczne ich eliminowanie
  • prawo jazdy kat. B
  • dyspozycyjność ( praca czasami w soboty lub zmiana godzin pracy)
  • solidność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
  • dobra organizacja pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy w zespole
 1. Dodatkowe:
 • posiadanie uprawnień elektrycznych SEP (E) do 1kV,
 • posiadanie wyższych kategorii prawa jazdy
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
 • Dbanie o pojazdy egzaminacyjne i służbowe
 • Dbanie i przygotowanie placu manewrowego do przeprowadzania egzaminów państwowych
 • Wykonywanie prac porządkowych i konserwatorskich
 • Wykonywanie drobnych prac remontowych
 • Reagowanie na awarie i usuwanie usterek w krótkim czasie.
 • Utrzymanie porządku na terenie Ośrodka
 • Dbanie o tereny zielone wokół Ośrodka

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV.

CV prosimy o przesłanie pod adres e-mail: dwitkow@word.szczecin.pl

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

__________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCES REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin.
 2. W WORD Szczecin wyznaczony został Inspektorem ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Inspektor Ochrony Danych WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin bądź za pomocą adresu e-mail: iod@word.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na które przepis prawny nie daje podstaw ich przetwarzania będą przetwarzane, gdy kandydat do pracy wyrazi na to dobrowolną zgodę (art.6 ust. 1 lit.a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.