Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Skargi oraz wnioski wpływające do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII. Skargi i wnioski (tj. Dz.U. 2022 poz. 2000)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46).
 • Skargi na przebieg egzaminów państwowych są przyjmowane i rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów art. 68 Ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. 2021 poz. 1212 z póz. zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie:
  • listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin
  • pismem złożonym osobiście w Informacji (budynek A parter) w siedzibie WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin, w godzinach urzędowania Ośrodka
 • faksem na numer: +48 91 45 58 055
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@word.szczecin.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: /wordszczecin/SkrytkaESP
 • ustnie do protokołu.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Funkcjonowanie Ośrodka

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków (dotyczących funkcjonowania Ośrodka) w każdy poniedziałek w godz. 11.00 – 13.00 oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w piątki w godz. 14.00 – 14.30.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 -14.30osobiście w pokoju 118
 • telefonicznie 91 50 66 841
 • poprzez e-mail: egzaminy@word.szczecin.pl
Skargi na przebieg egzaminu państwowego

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotycząca egzaminu można złożyć:

 • osobiście w godzinach urzędowania WORD
 • za pośrednictwem poczty na adres WORD
 • faksem na numer: +48 91 45 58 055
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@word.szczecin.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: /wordszczecin/SkrytkaESP

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin.
 2. W WORD Szczecin wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@word.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane;
  • w celu rozpatrzenia/przekazania skargi zgodnie z właściwością – podstawą prawną przetwarzania jest:
   • art. 6 ust. 1 lit.c w związku z art.237/art.231 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz art. 68 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – skargi na przebieg egzaminów państwowych
  • w celu rozpatrzenia/przekazania wniosku zgodnie z właściwością -podstawą prawną przetwarzania jest:
   • art. 6 ust. 1 lit.c w związku z art.244/art.243 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. do innego organu uprawnionego do rozpatrzenia skargi lub wniosku (skargi na przebieg egzaminu państwowego przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu skargowego i przez czas określony przepisami prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym (skargi na przebieg egzaminu państwowego – 25 lat, pozostałe skargi i wnioski – 10 lat).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.