Statystyki dla OSK i Instruktorów

Zarządzenie nr 17/PS/DP/2013
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 19 września 2013r.

 

W sprawie: udostępniania statystyki zdawalności dla ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 września 2013 traci moc zarządzenie: 27/PS/DP/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie: możliwości samodzielnego badania zdawalności przez Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz instruktorów za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2

Wydruki statystyki zdawalności będą udostępniane za pośrednictwem poczty e-mail, jako załącznik w formie elektronicznego wydruku z systemu teleinformatycznego używanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

§ 3

Informacja o zdawalności będzie przekazywana jedynie na zgłoszone pisemnie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców lub instruktora adresy e-mail.

Zgłoszenia adresu e-mail należy dokonać w formie pisemnej do Dyrektora WORD w Szczecinie. Zgłoszenie musi zawierać nazwę oraz numer OSK lub imię i nazwisko instruktora, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy oraz powinno być opatrzone pieczęcią (z numerem uprawnień) oraz podpisem instruktora bądź kierownika OSK.

Adresy e-mail zgłoszone w okresie działania aplikacji internetowej będą honorowane, nie ma potrzeby ich ponownego zgłaszania.

§ 4

Informacja o zdawalności przekazywana będzie na zgłoszony adres poczty e-mail, po przesłaniu zapotrzebowania na adres statystyka@word.szczecin.pl. E-mail powinien zostać wysłany ze zgłoszonego wcześniej adresu. Zapotrzebowanie może dotyczyć przesłania określonej informacji jednorazowo lub cyklicznie.