Dostawa detalicznych ilości paliw płynnych roku kalendarzowym 2017

Rodzaj: 
Przetarg
Status: 
Zakończony - udzielono zamówienia
Data ogłoszenia: 
2016-12-01
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 12 Grudzień, 2016 - 11:30

Szczecin, dnia 12 grudnia 2016r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12.12.2016r.

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 284 000,00 zł

  2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Średnia cena brutto 1 litra oraz oferowany stały rabat

Termin realizacji

Adres oferowanej stacji benzynowej

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

233 020,00 zł

Pb95 – 4,61 rabat 0,07 zł
ON – 4,44 rabat 0,07 zł

02.01.2017 – 31.12.2017

ul. Bogumińska 44
Szczecin

2.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

228 860,00 zł

Pb95 – 4,61 rabat 0,15 zł
ON – 4,44 rabat 0,15 zł

02.01.2017 – 31.12.2017

ul. Przyjaciół Żołnierza 8
Szczecin

3.

ABM Bożena Maryniak
ul. Duńska 82/12
71-795 Szczecin

223 640,00 zł

Pb95 – 4,49 rabat 0,12 zł
ON – 4,29 rabat 0,12 zł

02.01.2017 – 31.12.2017

ul. Golisza 10E
Szczecin

Jednocześnie Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 

 

Aktualizacje ogłoszenia: 

Data

Opis

Plik (jeśli aktualizowany)

2016-12-07

zamieszczenie pliku z modyfikacją SIWZ

http://word.szczecin.pl/sites/default/files/przetargi/1481120730-modyfik...

2016-12-07

zamieszczenie pliku z pytaniami i odpowiedziami

http://word.szczecin.pl/sites/default/files/przetargi/1481120730-pytania...

2016-12-12

zamieszczenie informacji z otwarcia ofert

2016-12-12

dodano plik oświadczenia dla grupy kapitałowej

http://word.szczecin.pl/sites/default/files/przetargi/1481546108-grupa-k...

2016-12-16

zamieszczenie pliku z informacją o wyborze oferty

http://word.szczecin.pl/sites/default/files/filefield_paths/zawiadomieni...

2016-12-29

udzielono zamówienia firmie: ABM Bożena Maryniak