Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Procedura bezpieczeństwa – Szczecin

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie dla interesantów oraz organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy i szkoleń w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego

§1
Procedury ogólne

 1. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i potrzebę minimalizowania ryzyka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie (WORD) wprowadza do odwołania ograniczenia
  w funkcjonowaniu siedziby Ośrodka.
 2. Kontakt z WORD w Szczecinie odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz osobiście w siedzibie Ośrodka.
 3. Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  1. Na teren Ośrodka mają wstęp tylko osoby korzystające z usług Sali Obsługi Klienta oraz bieżąco zapisane na egzamin/szkolenie, bez osób towarzyszących za wyjątkiem osób upoważnionych szczegółowymi przepisami (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor).
  2. Kontakt osobisty w sprawach dotyczących pozostałej działalności WORD jest możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym.
  3. Osoba zgłaszająca się do Ośrodka powinna być zdrowa oraz może mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos. Powyższa rekomendacja dotyczy również osób towarzyszących upoważnionych szczegółowymi przepisami (tłumacza języka migowego, tłumacza przysięgłego, instruktora).
  4. Pracownik Wydziału Obsługi Klienta, egzaminator oraz wykładowca są uprawnieni do żądania zdjęcia maseczki przez osobę zgłaszającą się do Ośrodka w celu potwierdzenia jej tożsamości.
  5. W siedzibie Ośrodka w widocznych miejscach znajdują się tzw. Punkty dezynfekcji wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym oraz wywieszoną informacją, jak skutecznie dezynfekować ręce.
  6. Interesanci po wejściu do siedziby Ośrodka są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz przestrzegania zalecanych minimalnych odległości, a także stosowania się do poleceń i umieszczonego oznakowania.

§2
Procedury szczegółowe

1. Procedura egzaminu teoretycznego na prawo jazdy:
 1. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu, osoba zapisana na egzamin teoretyczny zgłasza się do siedziby Ośrodka wejściem A – 5 minut wcześniej przed wskazaną godziną egzaminu.
 2. Osoba zapisana na egzamin w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby lub chora ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty płatności.
 3. Po wejściu do budynku osoba zapisana na egzamin teoretyczny zobowiązana jest do dezynfekcji rąk i zachowania zalecanych minimalnych odległości od innych osób.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba może zostać poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłoszona wykazuje objawy chorobowe, tj. gorączkę, kaszel, duszności, WORD w Szczecinie ma prawo odmówić przyjęcia tej osoby na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 5. W sali egzaminacyjnej – w Punkcie potwierdzenia tożsamości – kandydat okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku zasłaniania ust i nosa maseczką, odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 6. Kandydatom oraz osobom towarzyszącym upoważnionym szczegółowymi przepisami (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor) rekomenduję się noszenie maseczek ochronnych przez cały czas trwania egzaminu.
 7. Po zakończonym egzaminie teoretycznym osoby opuszczają salę egzaminacyjną kierują się do wyjścia zgodnie z oznakowaniem i z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. O kolejności wyjścia osób z sali decyduje egzaminator.
2. Procedura egzaminu praktycznego na prawo jazdy:
 1. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu, osoba zapisana na egzamin praktyczny zgłasza się do siedziby Ośrodka wejściem B – 5 minut wcześniej przed wskazaną godziną egzaminu.
 2. Osoba zapisana na egzamin w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby lub chora ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty płatności.
 3. Po wejściu do budynku osoba zapisana na egzamin praktyczny zobowiązana jest do dezynfekcji rąk i zachowania zalecanych minimalnych odległości od innych osób.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba może zostać poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłoszona wykazuje objawy chorobowe, tj. gorączkę, kaszel, duszności, WORD w Szczecinie ma prawo odmówić przyjęcia tej osoby na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 5. Przed wejściem na plac manewrowy – w Punkcie potwierdzenia tożsamości – kandydat okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość,
  w przypadku zasłaniania ust i nosa maseczką, odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 1. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego egzaminy praktyczne prowadzone są na pojazdach Ośrodka, pojazdach OSK oraz pojazdach własnych uprawnionych obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na pojeździe nie będącym w dyspozycji Ośrodka jest możliwe pod warunkiem podstawienia tego pojazdu na minimum 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, w celu jego sprawdzenia i dezynfekcji.
 2. Egzaminy praktyczne kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy prowadzone są
  w kaskach ochronnych Ośrodka z zainstalowanym systemem łączności. WORD dopuszcza używanie dostarczonych przez osobę egzaminowaną lub OSK atestowanych kasków wyposażonych w system łączności lub atestowanych kasków umożliwiających korzystanie z wyodrębnionych systemów łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem z użyciem zestawu do komunikacji dostarczonego przez zdającego lub OSK.
 3. Kandydatom oraz osobom towarzyszącym upoważnionym szczegółowymi przepisami (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor) rekomenduję się noszenie maseczek ochronnych przez cały czas trwania egzaminu.
 4. Po zakończonym egzaminie praktycznym osoba zostaje skierowana przez egzaminatora do wyjścia z placu manewrowego zgodnie z oznakowaniem.
3. Procedura organizacji szkoleń:
 1. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu, osoba zapisana na szkolenie zgłasza się do siedziby Ośrodka wejściem A – 10 minut wcześniej przed wskazaną godziną szkolenia.
 2. Osoba zapisana na szkolenie w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby lub chora ma prawo do zmiany terminu szkolenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć bez konsekwencji utraty płatności.
 3. Po wejściu do budynku osoba zapisana na szkolenie zobowiązana jest do dezynfekcji rąk i zachowania zalecanych minimalnych odległości od innych osób.
 4. Przed przystąpieniem do szkolenia osoba może zostać poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłoszona wykazuje objawy chorobowe, tj. gorączkę, kaszel, duszności, WORD w Szczecinie ma prawo odmówić przyjęcia tej osoby na szkolenie bez konsekwencji utraty opłaty. Opłata za szkolenie podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 5. Przed wejściem na salę szkoleniową uczestnik szkolenia okazuje pracownikowi Wydziału Obsługi Klienta lub wykładowcy ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku zasłaniania ust i nosa maseczką, odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 6. Uczestnikom szkolenia rekomenduje się noszenie maseczek przez cały czas trwania zajęć, a także podczas przerw w budynku Ośrodka.
Skip to content