Kategorie
Aktualności Bez kategorii

Procedura bezpieczeństwa – Szczecin

Procedura bezpieczeństwa organizacji i prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii

§1
Procedury ogólne

 1. Z uwagi na stan epidemii i potrzebę minimalizowania ryzyka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego pozostaje zamknięty dla interesantów do odwołania. Wszelkie sprawy lub skargi dotyczące egzaminów i pozostałej działalności Ośrodka można składać za pośrednictwem Internetu lub poczty.
 2. Zapisy na egzaminy/szkolenie w WORD w Szczecinie odbywają się drogą elektroniczną lub telefoniczną na wskazane adresy mailowe i nr telefonów. Kontakt osobisty w celu ustalenia terminu egzaminu/szkolenia nie jest możliwy.
 3. Płatności za egzaminy oraz szkolenia można dokonać wyłącznie poprzez wpłatę na wskazane konta bankowe WORD w Szczecinie. Nie ma możliwości płatności gotówką oraz kartą płatniczą w Ośrodku
BankNumer kontaPrzeznaczenie konta
BNP PARIBAS56 2030 0045 1110 0000 0334 3560opłaty za egzaminy na prawo jazdy
BNP PARIBAS21 2030 0045 1110 0000 0055 6410opłaty za szkolenia
 1. Na teren Ośrodka mają wstęp tylko osoby bieżąco zapisane na egzamin oraz szkolenie, bez osób towarzyszących za wyjątkiem osób upoważnionych szczegółowymi przepisami (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor).
 2. Osoba zapisana na egzamin/szkolenie zgłasza się do Ośrodka 5 minut wcześniej przed wskazaną godziną egzaminu/szkolenia.
 3. Osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia powinna zgłosić się do Ośrodka zdrowa oraz bezwzględnie być wyposażona w maseczkę zasłaniającą usta i nos. Powyższy warunek dotyczy również osób towarzyszących upoważnionych szczegółowymi przepisami (tłumacza języka migowego, tłumacza przysięgłego, instruktora).
 4. Osoba zapisana na egzamin/szkolenie w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby (lub chora) ma prawo do zmiany terminu egzaminu/szkolenia przed wyznaczoną godziną egzaminu/szkolenia bez konsekwencji utraty płatności.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu/szkolenia każda osoba zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłoszona wykazuje objawy chorobowe, tj. gorączkę, kaszel, katar, duszności, WORD W Szczecinie ma prawo odmówić przyjęcia tej osoby na egzamin/szkolenie bez konsekwencji utraty opłaty. Opłata za egzamin/szkolenie podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 6. Egzaminator, wykładowca lub pracownik Wydziału Obsługi Klienta są uprawnieni do żądania zdjęcia maseczki przez osobę zgłaszającą się na egzamin/szkolenie w celu potwierdzenia jej tożsamości.
 7. Osoby oczekujące na egzamin/szkolenie powinny przestrzegać zalecanych minimalnych odległości oraz stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego na terenie Ośrodka.
 8. W siedzibie Ośrodka umieszczone będą w widocznych miejscach dozowniki z płynem dezynfekującym oraz wywieszone informacje, jak skutecznie dezynfekować ręce – tzw. Punkty dezynfekcji.

§2
Procedury szczegółowe

1. Procedura egzaminu teoretycznego na prawo jazdy:
 1. Osoby zapisane na egzamin teoretyczny oczekują przed wejściem A do budynku WORD z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. Osoby te na teren WORD wpuszcza pracownik Ośrodka, pojedynczo zgodnie z listą imienną.
 2. Po wejściu do budynku osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk w Punkcie dezynfekcji, następnie udaję się do Punktu potwierdzenia tożsamości przez egzaminatora.
 3. W Punkcie potwierdzenia tożsamości kandydat okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość i odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 4. Po zakończonym egzaminie teoretycznym osoby opuszczają salę egzaminacyjną kierując się do wyjścia zgodnie z oznakowaniem i z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. O kolejności wyjścia z sali decyduje egzaminator.
2. Procedura egzaminu praktycznego na prawo jazdy:
 1. Osoby zapisane na egzamin praktyczny oczekują przed wejściem B do budynku WORD z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. Osoby te na teren WORD wpuszcza pracownik Ośrodka, pojedynczo zgodnie z listą imienną.
 2. Po wejściu do budynku osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk w Punkcie dezynfekcji, następnie udaję się do Punktu potwierdzenia tożsamości przez egzaminatora.
 3. W Punkcie potwierdzenia tożsamości kandydat okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość i odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 4. W czasie stanu epidemii egzaminy praktyczne kat. B przeprowadzane są na pojazdach Ośrodka oraz pojazdach OSK (podstawionych minimum 30 minut przed planowanym egzaminem, w celu dezynfekcji pojazdu).
 5. W przypadku egzaminów na pozostałe kategorie prawa jazdy istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu na pojeździe OSK, pod warunkiem podstawienia tego pojazdu na pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu w celu jego sprawdzenia i dezynfekcji. Powyższy warunek dotyczy również podstawianych pojazdów wymienionych w §2 ust. 2 pkt d niniejszej procedury.
 6. Egzaminy praktyczne kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy prowadzone są w kaskach ochronnych Ośrodka z zainstalowanym systemem łączności. WORD dopuszcza używanie dostarczonych przez osobę egzaminowaną atestowanych kasków wyposażonych w system łączności lub atestowanych kasków umożliwiających korzystanie z wyodrębnionego systemu łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem z użyciem zestawu do komunikacji dostarczonej przez zdającego lub OSK.
 7. Po zakończonym egzaminie praktycznym osoba zostaje skierowana przez egzaminatora do wyjścia z placu manewrowego zgodnie z oznakowaniem.
3. Procedura organizacji szkoleń:
 1. Osoby zapisane na szkolenie oczekują przed wejściem A do budynku WORD z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. Osoby te na teren WORD wpuszcza pracownik Ośrodka, pojedynczo zgodnie z listą imienną.
 2. Po wejściu do budynku osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk w Punkcie dezynfekcji, następnie kierowana jest do sali szkoleniowej.
 3. Przed wejściem na salę szkoleniową (przez przeszklone drzwi) uczestnik szkolenia okazuje wykładowcy lub pracownikowi Wydział Obsługi Klienta ważny dokument potwierdzający tożsamość i odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 4. Uczestnicy szkolenia przez cały czas trwania szkolenia bezwzględnie pozostająw maseczkach ochronnych.
 5. Przerwy dla uczestników szkoleń organizowane będą w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wszystkich wymogów i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.