Kategorie
Aktualności Barlinek

Procedura bezpieczeństwa – Barlinek

Procedury bezpieczeństwa organizacji i prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy w Oddziale Terenowym w Barlinku
w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii

§1
Procedury ogólne

 1. Z uwagi na stan epidemii i potrzebę minimalizowania ryzyka Oddział Terenowy w Barlinku pozostaje zamknięty dla interesantów do odwołania. Wszelkie sprawy lub skargi dotyczące egzaminów i pozostałej działalności Oddziału można składać za pośrednictwem Internetu lub poczty.
 2. Zapisy na egzaminy w Oddziale Terenowym w Barlinku odbywają się drogą elektroniczną przez system Info-Car lub telefoniczną na wskazany nr telefonu. Kontakt osobisty w celu ustalenia terminu egzaminu nie jest możliwy.
 3. Płatności za egzaminy można dokonać wyłącznie poprzez wpłatę na wskazane konto bankowe WORD w Szczecinie. Nie ma możliwości płatności gotówką oraz kartą płatniczą w Oddziale.
BankNumer kontaPrzeznaczenie konta
BNP PARIBAS56 2030 0045 1110 0000 0334 3560opłaty za egzaminy na prawo jazdy
 1. Na teren Ośrodka mają wstęp tylko osoby bieżąco zapisane na egzamin, bez osób towarzyszących za wyjątkiem osób upoważnionych szczegółowymi przepisami  (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor).
 2. Osoba zapisana na egzamin zgłasza się do Oddziału 5 minut wcześniej przed wskazaną godziną egzaminu.
 3. Osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia powinna zgłosić się do Ośrodka zdrowa oraz bezwzględnie być wyposażona w maseczkę zasłaniającą usta i nos. Powyższy warunek dotyczy również osób towarzyszących upoważnionych szczegółowymi przepisami (tłumacza języka migowego, tłumacza przysięgłego, instruktora).
 4. Osoba zapisana na egzamin w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby (lub chora) ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty płatności.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłoszona wykazuje objawy chorobowe, tj. gorączkę, kaszel, katar, duszności, Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia tej osoby na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 6. Egzaminatorzy Oddziału Terenowego w Barlinku są uprawnieni do żądania zdjęcia maseczki przez osobę zgłaszającą się na egzamin w celu potwierdzenia jej tożsamości.
 7. Osoby oczekujące na egzamin powinny przestrzegać zalecanych minimalnych odległości oraz stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego na terenie Oddziału.
 8. W siedzibie Oddziału umieszczone będą w widocznych miejscach dozowniki z płynem dezynfekującym oraz wywieszone informacje, jak skutecznie dezynfekować ręce – tzw. Punkty dezynfekcji.

§2
Procedury szczegółowe

1. Procedura egzaminu teoretycznego na prawo jazdy:
 1. Osoby zapisane na egzamin teoretyczny oczekują przed wejściem głównym do budynku Oddziału z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. Osoby te na teren Ośrodka wpuszcza egzaminator, pojedynczo zgodnie z listą imienną.
 2. Po wejściu do budynku osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk w Punkcie dezynfekcji, następnie oczekuje we wskazanym przez egzaminatora miejscu.
 3. Osoby zapisane na egzamin teoretyczny na salę egzaminacyjną wprowadza egzaminator.
 4. W sali egzaminacyjnej osoba okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 5. Po zakończonym egzaminie teoretycznym osoby opuszczają salę egzaminacyjną kierując się do wyjścia zgodnie ze wskazaniem egzaminatora i z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości.
2. Procedura egzaminu praktycznego na prawo jazdy:
 1. Osoby zapisane na egzamin praktyczny oczekują przed wejściem głównym do budynku Oddziału z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. Osoby te na teren Ośrodka wpuszcza egzaminator, pojedynczo zgodnie z listą imienną.
 2. Po wejściu do budynku osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk w Punkcie dezynfekcji, następnie wraz z egzaminatorem udaje się na plac manewrowy.
 3. Na placu manewrowym osoba okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 4. W czasie stanu epidemii egzaminy praktyczne kat. B przeprowadzane są na pojazdach Ośrodka oraz pojazdach OSK (podstawionych minimum 30 minut przed planowanym egzaminem, w celu dezynfekcji pojazdu).
 5. W przypadku kategorii AM prawa jazdy egzaminy praktyczne przeprowadzane są na pojeździe OSK, który musi być podstawiony na pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, w celu jego sprawdzenia i dezynfekcji. Powyższy warunek dotyczy również podstawianych pojazdów wymienionych w §2ust. 2 pkt d niniejszej procedury.
 6. Egzaminy praktyczne kategorii AM prawa jazdy prowadzone są na dostarczonych przez osobę egzaminowaną lub OSK atestowanych kaskach wyposażonych w system łączności lub atestowanych kaskach umożliwiających korzystanie z wyodrębnionego systemu łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem z użyciem zestawu do komunikacji dostarczonej przez zdającego lub OSK.
 7. Po zakończonym egzaminie praktycznym osoba zostaje skierowana przez egzaminatora do wyjścia z placu manewrowego zgodnie z oznakowaniem.